Bonfire.fi

Epävakaina aikoina menestyvät ne, jotka kykenevät tunnistamaan ja hyödyntämään uusia mahdollisuuksia

Nando Malmelin

Muutoskyky on tulevaisuuden supervoima. Epävarmassa maailmassa yritykset tarvitsevat osaamista ja taitoja, jotka mahdollistavat uudistumisen ja kehityksen.

Strategiatutkimuksessa on puhuttu dynaamisista kyvykkyyksistä, joilla tarkoitetaan muutoksen tunnistamisen, uusien mahdollisuuksien hyödyntämisen ja organisatorisen uudistumisen kyvykkyyksiä. Esimerkiksi organisaatiotutkijat Paul Schoemaker, Sohvi Heaton ja David Teece ovat todenneet, että ne toimivat ikään kuin siltana nykyisyyden ja tulevaisuuden välillä.

Käytännössä kyse on organisaation muutoskyvystä. Erityisesti neljä kyvykkyyttä luovat kilpailuetua murrosaikoina.

Ensimmäinen niistä on kyky ennakoida ja tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Kun toimintaympäristö on erityisen epävakaa ja vaikeatulkintainen, on pystyttävä luomaan perusteltua ymmärrystä siitä, mikä ympäristössä on muuttumassa ja miten muutokset vaikuttavat organisaatioon.

Tärkeää on esimerkiksi markkinoiden, yhteiskunnan, talouden tai teknologian muutosten ja niiden aihioiden tunnistaminen. Lisäksi on pyrittävä ymmärtämään erilaisten muutosten mahdollisia vaikutuksia organisaation toimintaan ja kilpailukykyyn.

Yrityksessä kannattaa panostaa sellaisen tiedon etsimiseen, jota kilpailijoiden on vaikea hankkia. Erityisesti on keskityttävä sellaisten tulkintojen luomiseen, jotka ovat näkemyksellisiä, erilaistavia ja tulevaisuussuuntautuneita.

Kun uusia mahdollisuuksia on tunnistettu, niitä on kyettävä hyödyntämään. Tämä on toinen keskeinen muutoskyky. Käytännössä se tarkoittaa, että organisaatioissa on kehitettävä uusia käytäntöjä ja toimintatapoja, joiden avulla voidaan hyödyntää uusia ideoita.

Päätöksentekokyky on erityisen tärkeää osa hyödyntämistä silloin, kun epävarmoista asioista on tarjolla runsaasti informaatiota. Tällöin on kyettävä tekemään rohkeita päätöksiä, vaikka täydellistä varmuutta niiden oikeellisuudesta ei olisikaan.

Tässä työssä tarvitaan myös kolmatta muutoskykyä. Se on taitoa organisoitua siten, että työyhteisössä kyetään uudistumaan tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi tarvitaan joustavia yhteistyön tapoja ja käytäntöjä, jotka mahdollistavat muutoksen.

Kun uudistuminen kytketään osaksi arkea ja käytännön työtä, se on samalla välittömästi hyödyllistä toimintaa, ei vain erillinen kehitysprojekti. Siten uudet opit ja kokemukset niveltyvät osaksi työyhteisön osaamista ja näkemyksellisyyttä. Erilaiset onnistumiset ja epäonnistumiset ovat merkittäviä palautekanavia ja tietolähteitä uuden oppimisessa.

Neljänneksi tarvitaan jaettua ymmärrystä muutoksen syistä ja tarpeista. Se tarkoittaa myös yhteistä kieltä ja käsitteistöä, joka mahdollistaa keskustelun siitä, miten muutokseen suhtaudutaan ja miten organisaatiossa uudistutaan.

Kiireisessä työelämässä ei usein ole aikaa seikkaperäisille käsitteellisille keskusteluille. Kuitenkin silloin, kun toimintaa pyritään kehittämään järjestelmällisesti ja kestävästi, on keskityttävä työyhteisöä yhdistävän käsitteistön ja yhteisten merkitysten luomiseen.

On tärkeää panostaa siihen, että tulevaisuuden ilmiöt ja asiat näyttäytyisivät mahdollisimman selkeinä ja ymmärrettävinä. Se edellyttää vaikeiden asioiden pohtimista kärsivällisesti ja aikaa säästämättä, kunnes ne alkavat vähitellen muovautua näkemykselliseen ja kiteytettyyn muotoon. Silloin ymmärryksemme maailman epävakaudesta tuottaa arvoa, joka tukee uuden luomista.

Nando Malmelin

Nando Malmelin

Head of Renewal / Managing Partner

Capful / Grow Partners

Valtiotieteiden tohtori Nando Malmelin on johdon konsultti ja valmentaja, joka tunnetaan luovuuden, uudistumisen ja johtamisen asiantuntijana. Hän johtaa uudistumista strategiatoimisto Capfulissa sekä toimii partnerina ja valmentajana Grow Partnersissa. Hän on myös viestinnän dosentti Helsingin yliopistossa. Aikaisemmin hän on työskennellyt esimerkiksi strategisen muutoksen työelämäprofessorina VTT:llä, Professor of practice -toimessa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella sekä kehitysjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä mediayhtiö A-lehdissä. Lisäksi hän on toiminut vierailevana professorina University of Technology Sydneyssä Australiassa. Malmelin on julkaissut lukuisia kirjoja sekä palkittuja artikkeleita kansainvälisissä journaaleissa. Hänen viimeisin kirjansa on nimeltään ”Radikaali uudistuminen – miten johtaa murroksessa”. Hänen uusi kirjansa ”Avoimuus uudelle – tulevaisuuden avaintaito” ilmestyy keväällä 2023.

Lisää vaikuttajalta Nando Malmelin


Lisää kategoriasta Tulevaisuus