Bonfire.fi

Kuinka eri toimialoilla johdetaan itseohjautuvuutta?

Ossi Aura

Itseohjautuvuus on yksi ratkaisu työelämän muutoksessa. Ihmisten vapaus päättää oman työnsä tekemisestä on itseohjautuvuutta parhaimmillaan. Vapauden rinnalla on kuitenkin vastuu. Kutsun ilmiötä vastuulliseksi päätöksenteoksi. 

Itseohjautuvuuden johtamisen tutkimus meneillään

Itseohjautuvuus ei ole muusta yrityksen toiminnasta irrallinen asia. Sen sijaan, se liittyy vahvasti yrityksen johtamiseen. Tähän olen paneutunut keväällä 2020 kerätyn tutkimusaineiston kautta. Teemme tutkimusta kokeneella tiimillä, johon kuuluvat allekirjoittaneen ohella professorit Guy Ahonen  ja Juhani Ilmarinen , sekä KTT Tomi Hussi .

Kirjoitan syksyn aikana tutkimuksen tuloksista ja tulkinnoista viisi artikkelia. Tämä teksti on niistä neljäs, aikaisemmat tekstit löydät täältä: Itseohjautuvuus on osa hyvää johtamista , strategiset linjaukset määrittävät itseohjautuvuuden johtamisen menestyksen , sekä Miten rakentaa itseohjautuvuus terveellä tavalla?

Itseohjautuvuuden johtamisen kolme osa-aluetta

Itseohjautuvuuden johtaminen muodostuu kolmesta osa-alueesta seuraavasti:

  1. Strateginen perusta muodostuu kysymysparista, jossa toisessa kartoitettiin johtajakeskeisyyttä vs. ihmisten osallistamista ja toisessa asioiden / työn johtamista vs. ihmisten johtamista. Mitä vahvemmin yrityksissä painottuvat ihmisten osallistaminen ja ihmisten johtaminen, sitä vahvempi on itseohjautuvuuden strateginen perusta
  2. Esimiesten kannustavuus kartoitettiin selkeillä kysymyksillä esimiesten kannustavuudesta oma-aloitteisuuteen ja ongelmanratkaisuun, sekä ihmisten aktiiviseen kuunteluun.
  3. Kolmas itseohjautuvuuden johtamisen osa-alue, vastuullinen päätöksenteko on itse- tai yhteisöohjautuvuuden ytimessä. Kuka päättää tavoitteista ja työnjaosta, kuka on vastuussa tuloksellisuudesta – johto vai henkilöstö?

Miten itseohjautuvuuden johtaminen toteutuu eri toimialoilla?

 

Toimialoja tutkimuksessa oli viisi (teollisuus, rakentaminen, kauppa, kuljetus, liike-elämän palvelut), joista tähän analyysiin jaottelin liike-elämän palvelut ohjelmistotaloihin ja muihin palveluihin.Esitän tärkeimmät tulokset kuvan 1 kautta.

Kuva 1. Itseohjautuvuuden johtamisen strategisen perustan (vasen) ja vastuullisen päätöksenteon (oikea) tasojen jakaumat eri toimialoilla.

Kuvan 1 vasen osa kertoo sen, että ihmisiä korostavia strategisia linjauksia nähdään toimialoilla varsin vähän. Tätä kuvaa ylimmän, vihreän tason pienet prosenttiluvut. Ihmisten painotuksen suuntaan on sitten isompi osa yrityksistä, 32-49 % eri toimialoilla.

Eri toimialoista eniten ihmisiä korostetaan (siis johtajan ja asioiden sijasta) kuljetuksen ja liike-elämän palveluissa ja niiden sisällä ohjelmistoalalla. Rakentamisessa ja teollisuudessa, perinteisillä duunarialoilla ihmisfokus on vähäisempää. Kuljetuksen hyvä asema oli minulle yllätys, mutta tarkemman pohdinnan jälkeen luonteva. Tavara- ja linja-autoliikenteessä kuskit tekevät vastuunalaista työtä yksin, joten heitä myös arvostetaan paljon.

Vastuullinen päätöksenteko on itseohjautuvuuden ydin

Itseohjautuvuutta lähestytään usein psykologisen turvallisuuden, jopa hyvän fiiliksen kautta. On mukavaa tehdä työtä itseohjautuvasti. Johtamisen ja yrityksen liiketoiminnallisten tavoitteiden näkökulmasta itseohjautuvuus henkilöstötasolla on kuitenkin vastuullista päätöksentekoa. Päätöksiä tavoitteista, työn tekemisestä ja vastuuta tuloksista.

Kuvan 1 oikea puoli kertoo tulokset vastuullisen päätöksenteon suhteen eri toimialoilla. Tässä tarkastelussa ohjelmointiala on selkeä ykkönen, lähes puolessa alan yrityksistä päätösvalta on ihmisillä. Muista toimialoista tähän vihreään tasoon pääsi muissa liike-elämän palveluissa 22 %, rakentamisessa 19 % ja teollisuudessa 17 % yrityksistä. Voidaan siis sanoa, että perinteisillä duunarialoilla lähes viidesosa yrityksistä toimii itseohjautuvasti henkilöstön näkökulmasta.

Itseohjautuvuus on osa henkilöstötuottavuuden johtamista

Itseohjautuvuuden johtamista arvioitaessa tulee muistaa, että se on osa henkilöstötuottavuuden kokonaisuuden johtamista. Tutkimuksemme osoittaa, että henkilöstötuottavuuden hyvä johtaminen korreloi itseohjautuvuuden johtamisen kanssa. Erityisen suuri korrelaatio on johdon päätösten, esimiestoiminnan linjausten, osaamisen johtamisen ja ikäjohtamisen kanssa.

Tulokset ovat korrelaatioita, mutta omassa tulkinnassani olen kallistunut siihen, että hyvän johtamisen rakentaminen on perusta itseohjautuvuuden johtamiselle. Kun henkilöstön kehittämisen tavoitteet ja vastuut on päätetty, on luontevaa jossain vaiheessa siirtyä itseohjautuvuuteen.

Sanon tuon vielä toisinkin päin: jos johtaminen on heikolla tasolla, ei itseohjautuvuuskaan onnistu. Tarvitaan tavoitteet kaikille, vastuut tekemisissä, sekä selkeä johtamisen rakenne. Ja lisäksi hyvin motivoituneen ja osaavan henkilöstön kanssa itseohjautuvuus sujuu paremmin.

 

 

Ossi Aura

Ossi Aura

Tutkija, PhD

Henkilöstötuottavuuden kehittäjä

Lisää vaikuttajalta Ossi Aura


Lisää kategoriasta Johtaminen