Bonfire.fi

Miten rakentaa itseohjautuvuus terveellä tavalla?

Ossi Aura

Itseohjautuvuus on yksi ratkaisu työelämän muutoksessa. Ihmisten vapaus päättää oman työnsä tekemisestä on itseohjautuvuutta parhaimmillaan. Vapauden rinnalla on kuitenkin vastuu – kutsun ilmiötä vastuulliseksi päätöksenteoksi.

Itseohjautuvuuden johtamisen tutkimus meneillään

Itseohjautuvuus ei ole muusta yrityksen toiminnasta irrallinen temppu, vaan se liittyy vahvasti yrityksen johtamiseen. Tähän olen paneutunut keväällä 2020 kerätyn tutkimusaineiston kautta. Teemme tutkimusta kokeneella tiimillä, johon kuuluvat allekirjoittaneen ohella professorit Guy Ahonen ja Juhani Ilmarinen, sekä KTT Tomi Hussi.

Kirjoitan tutkimuksen tuloksista ja tulkinnoista viisi bloggausta syksyn aikana. Tämä teksti on kolmas, aikaisemmat löytyvät tästä: Itseohjautuvuus on osa hyvää johtamista ja Strategiset linjaukset määrittävät itseohjautuvuuden johtamisen menestyksen

Vastuullinen päätöksenteko on omia päätöksiä – ei esimiehen tai johtajan

Tutkimuksessamme käytimme lukuisia kysymyksiä itseohjautuvuuden johtamisesta. Kolme kysymystä käsitteli päätöksiä tavoitteista, työnjaosta ja tuloksista – kuka niistä päättää: henkilöstö vai johto. Edellä mainittu toinen bloggaukseni nosti esiin sen, että ihmisiä korostavat strategiset linjaukset ovat hyvä pohja vastuulliselle päätöksenteolle. Jos ihminen on fokuksessa, itseohjautuvuus voi toteutua hyvin. Jos taas korostetaan johtajia ja työn johtamista, perusteen itseohjautuvuudelle – ja vastuulliselle päätöksenteolla ovat heikot.

Johtaminen kasvattaa vastuullista päätöksentekoa kestävällä tavalla

Pitkähkön intron jälkeen päästään itse asiaan. Miten itseohjautuvuus rakennetaan terveellä tavalla? Vastaus on – 252 yrityksen analyysin pohjalta – johdon strategiatyö. Ei kovin yllättävää ja osin jopa itsestään selvää. Yritykset, joiden johto ottaa työhyvinvoinnin vahvasti osaksi strategiatyötä, antavat ihmisille valtaa ja vastuuta omassa työssään. Myös työaikojen ja -järjestelyjen perusteellinen pohdinta tukee vastuullista päätöksentekoa. Näitä kahta yhdistä tulos nähdään kuvassa 1.

Kuva 1. Johdon strategiatyön ja työn joustavuuden työhyvinvointipainotuksen yhteys vastuullisen päätöksenteon tasoon.

Kuvan 1 tulos on hämmentävä – kun johto linjaa ihmislähtöisesti strategiaa ja työn joustavuutta perusteellisesti, toteutuu vastuullinen päätöksenteko kaksi, jopa kolme kertaa aktiivisempana kuin muissa yrityksissä.

Kun sukelletaan vielä syvemmälle tutkimusdataan, voidaan analysoida johdon strategiatyön työhyvinvointipainotukseen vaikuttavia tekijöitä. Tein tämän analyysin vuosien 2009-2020 koko aineistolla, jossa on 1940 yrityksen data. Ja tulos on selkeä: kun päätetään tavoitteista, tehdään suunnitelma ja päätetään esimiesten vastuusta, on työhyvinvointi vahvasti johdon agendalla. Myös strategiatyössä.

Tulos on tilastollisesti merkitsevä ja sen kautta voidaan pohtia, mikä näistä oli ensin. Oma tulkintani on johdon orientaatio: jos pidät ihmisiä tärkeinä, otat ihmisasiat johdettavaksi hyvin. Kaikkihan eivät näin ajattele ja heitä varten olemme tutkineet myös ihmisjohtamisen taloudellisia hyötyjä – hyvä henkilöstötuottavuuden johtaminen heijastuu 3 %-yksikköä korkeampana käyttökatteena kilpailijoihin verrattuna. Kaikkien yritysten yhteenlaskettu kehittymispotentiaali  on peräti 9,4 mdr euroa käyttökatteen kasvuna.

Johtajuudella – eli hyvällä esimiestyöllä – on positiivinen vaikutus

Erottelen toisistaan johtamisen (management) ja johtajuuden (leadership) toisistaan, näin voidaan arvioida niiden vaikutuksia selkeämmin. Kuten edellä mainitsin, johtamisella on selkeä yhteys vastuullisen päätöksenteon tasoon. Näin on myös johtajuudella, jonka yhteys on tosin selkeästi pienempi. Kun johtamisen taso erotteli vastuullisen päätöksenteon tasoa 2-3 kertaisesti, on johtajuuden tasolla 15-30 %:n vaikutus vastuullisen päätöksenteon tasoon. Tulosten tulkinta on selkeä: ensin johtamisen päätöksen kuntoon ja sitten johtajuuden kehittämistä. Ei leadershipvalmennuksia ilman peruspäätöksiä.

Ihmisten hyvä motivaatio ja osaaminen mahdollistavat vastuullisen päätöksenteon

Tutkimuksessamme kartoitimme myös henkilöstön motivaation, osaamisen ja työkyvyn tasoa. Nämä kolme muodostavat henkilöstötuottavuuden kokonaisuuden, jolla oli selkeä yhteys vastuullisen päätöksenteon tasoon. Henkilöstötuottavuudeltaan parhaista yrityksistä 63 %:ssa vastuullinen päätöksenteko oli hyvällä tasolla, kun vastaava luku henkilöstötuottavuudeltaan heikoimmissa yrityksissä oli 21 %.

Tutkimus siis todisti sen, mikä on itsestään selvää: hyvä henkilöstö antaa mahdollisuuden itseohjautuvuuden toteuttamiseen. Tulos tarkoittaa vastaavasti myös sitä, että kehnon motivaation ja osaamisen firmoissa itseohjautuvuus ei ehkä ole oikea ratkaisu.

Ossi Aura

Ossi Aura

Tutkija, PhD

Henkilöstötuottavuuden kehittäjä

Lisää vaikuttajalta Ossi Aura


Lisää kategoriasta Johtaminen