Bonfire.fi

Miten itseohjautuvuuden johtaminen heijastuu kannattavuuteen?

Ossi Aura

Itseohjautuvuus on yksi ratkaisu työelämän muutoksessa. Ihmisten vapaus päättää oman työnsä tekemisestä on itseohjautuvuutta parhaimmillaan. Vapauden rinnalla on tietenkin vastuu. Lisäksi itseohjautuvuutta johdetaan – ja siitä on uutta tutkimustietoa. Nyt vastaan kysymykseen: miten itseohjautuvuuden johtaminen näkyy talousluvuissa?

Miten itseohjautuvuuden johtaminen näkyy talousluvuissa?

Itseohjautuvuutta ja sen johtamista on perusteltu pitkälti työn merkityksellisyyden ja psykologisen turvallisuuden avulla. Itseohjautuvuuden yhteyksiä yritysten kannattavuuteen ei juurikaan ole tutkittu. Tähän avautui mahdollisuus Bisnode Finland Oy:ltä tutkimukseemme saatujen tilinpäätösaineistojen avulla. Analyysissamme kannattavuuden muuttuja oli yrityksen käyttökateprosentin ero prosenttiyksikkönä toimialan (TOL3) mediaaniin. Täytyy korostaa, että käyttökatteen yksi prosenttiyksikkö vastaa 100M€:n liikevaihdossa yhtä miljoonaa – se on siis iso määrä euroina, vaikka onkin vain yksi prosenttiyksikkö.

Hyvä taloustilanne rohkaisee itseohjautuvuuteen

Tutkimuksemme asetelma oli se, että tutkimme itseohjautuvuuden johtamista vuoden 2019 toimintatapojen mukaan. Yhdistimme johtamiskäytänteet vuosien 2016-2019 tilinpäätöstietoihin. Näin pystyimme analysoimaan johtamisen yhteyden kannattavuuteen vuonna 2019 ja edeltävän, vuosien 2016-2018 taloustilanteen yhteydet johtamiseen. Yhteenveto tuloksista on kuvassa 1.

Kuva 1. Itseohjautuvuuden johtamisen kokonaistason yhteys yritysten kannattavuuteen vuosina 2016-2019.

Kuvassa 1 on esitetty itseohjautuvuuden johtamisen kokonaisuuden tason yhteys kannattavuuteen tutkimuksen täsmäytysvuonna 2019 ja sitä edeltävinä vuosina 2016-2018. Itseohjautuvuuden johtamisen kokonaisuuteen sisältyvät johdon arvopainotukset, esimiesten kannustavuus ja päätöksenteon vastuut.

Kuvan 1 tulosten pohjalta voidaan sanoa, että itseohjautuvuuden johtamisen aktiivisuudella ei ollut yhteyttä kannattavuuteen vuonna 2019. Sen sijaan edellisen kahden vuoden hyvällä kannattavuudella oli yhteys itseohjautuvuuden johtamisen aktiivisuuteen. Vastaavasti kuvasta 1 nähdään, että edellisten vuosien huono kannattavuus oli yhteydessä passiivisuuteen itseohjautuvuuden johtamisessa.

Johdon arvopainotukset pohjaavat osin kannattavuuteen

Johdon arvopainotukset on tärkeä osa itseohjautuvuuden johtamista, ja muodostavat kolmanneksen kuvan 1 kokonaistason indeksistä. On siten luonnollista, että arvopainotusten kysymyskohtaiset analyysit mukailevat kuvan 1 tuloksia.

Kuva 2. Johdon arvopainotusten kysymysten vastausten yhteydet yritysten kannattavuuteen vuosina 2016-2019.

Kuva 2 osoittaa selkeän eron kahden kysymyksen välillä. Kun henkilöstön osallistavuus on yhteydessä hyvään kannattavuuteen vuosina 2016-2018, on asiajohtaminen yhteydessä heikkoon kannattavuuteen samoina vuosina. Aikaisempien vuosien taloudellinen tila ohjaa johdon arvovalintoja.

Päätöksenteon vastuut määräytyvät nekin – ainakin osin talouden mukaan

Ihmisten (tai tiimien) itseohjautuvuuden ytimessä on mahdollisuus päättää omista tavoitteista ja tavoista, joilla työn tehdään. Lisään tähän mielelläni myös vastuun tuloksista ja kutsun kolmikkoa päätöksenteon vastuuksi. Kun analysoin päätöksenteon vastuita kannattavuutta vasten, päädyin kuvan 3 tulokseen.

Kuva 3. Itseohjautuvuuden johtamisen päätöksenteon vastuun yhteys kannattavuuteen.

Kuvan 3 tulkinta mukailee kuvien 1 ja 2 tulkintoja, hyvä kannattavuus vuosina 2016-2018 heijastuu henkilöstön päätösvaltaan vuonna 2019 ja vastaavasti heikko edeltävien vuosien kannattavuus näkyy johdon päätösten korostumisena vuonna 2019.

Kun laskimme kannattavuuden muutoksen vuodesta 2018 vuoteen 2019, muodostimme keskiarvon ja -hajonnan mukaan neljä muutosluokkaa. Eniten kannattavuuttaan parantaneen ja heikentäneen luokan välillä oli tilastollisesti merkitsevä ero itseohjautuvuuden johtamisen kokonaisindeksissä sekä henkilöstön päätöksenteon vastuissa. Näiden lisäksi myös ihmisten johtamisen painotus asiajohtamisen sijaan oli hyvän taloudellisen kehityksen yrityksissä tilastollisesti korkeampi, kuin talouden kehityksen kannalta heikoimmassa ryhmässä. Tämä kannattavuuden vuosimuutoksen analyysi vahvistaa tehtyjä tulkintoja.

Itseohjautuvuuden johtamisen tutkimus meneillään

Itseohjautuvuus ei ole muusta yrityksen toiminnasta irrallinen asia, vaan se liittyy vahvasti yrityksen johtamiseen. Tähän olen paneutunut keväällä 2020 kerätyn tutkimusaineiston kautta. Teemme tutkimusta kokeneella tiimillä, johon kuuluvat allekirjoittaneen ohella professorit Guy Ahonen ja Juhani Ilmarinen, sekä KTT Tomi Hussi.

Kirjoitan tutkimuksen tuloksista ja tulkinnoista viisi bloggausta syksyn aikana. Tämä teksti on viides, aikaisemmat löytyvät tästä: Itseohjautuvuus on osa hyvää johtamista , strategiset linjaukset määrittävät itseohjautuvuuden johtamisen menestyksen, Miten rakentaa itseohjautuvuus terveellä tavalla?  sekä Miten eri toimialoilla johdetaan itseohjautuvuutta

Jotenkin minusta tuntuu siltä, että palaan vielä aiheeseen!

Ossi Aura

Ossi Aura

Tutkija, PhD

Henkilöstötuottavuuden kehittäjä

Lisää vaikuttajalta Ossi Aura


Lisää kategoriasta Johtaminen