Bonfire.fi

Visio = strategia = kulttuuri = johtaminen

Ihmiset ovat organisaatioiden alihyödynnetty mahdollisuus.

Miksi strategia ei toteudu, vaan jää vain sanoiksi hyvin leiskatulla kalvolla?

Miksei tarkkaan harkittu tahtotila ja suunnitelma muutu valinnoiksi, jotka näkyvät yrityksen päivittäisessä työssä?

Miksi visio ja strategia koetaan johdon puheeksi, eikä ”oikeaan työhön” vaikuttaviksi asioiksi?

Lähdin Nokialta ensimmäisen kerran noin 15 vuotta sitten siirtyäkseni konsultiksi. Silloinen esimieheni sanoi minulle, että konsultointi oli ikäiselleni ammattilaiselle hyvä välivaihe. Perään hän kuitenkin varoitti: ”Mutta älä muutu konsultiksi”.

Nyt voin myöntää, että minulta meni vuosia ymmärtää mitä hän tarkoitti. Oikeastaan ymmärsin tämän näkökulman täysin vasta, kun sain yhdessä tiimini kanssa Tiedolla vastuulleni asiakaskokemuksen kehittämisen .

Ymmärsin, miten helppoa on tehdä suunnitelmia, joita ei tarvitse toteuttaa. Yrityksissä ei ole ainoastaan pulaa tulevaisuuden ymmärryksestä ja visioista. Pulaa on myös niistä tiimeistä, ihmisistä ja suunnan näyttäjistä, jotka auttavat toteuttamaan visioita. Pulaa on osaamisesta ja tiimityöstä, jota tarvitaan siihen, että visio ja strategia muuttuvat rohkeasti konkreettisiksi valinnoiksi ja prioriteeteiksi. Pulaa on tuesta, jota tiimit tarvitsevat muuttaakseen työtapojaan, ja lähteäkseen liikkumaan uuteen suuntaan. Pulaa on niistä ihmisistä, jotka jaksavat pitkäjänteisesti ja päämäärätietoisesti toteuttaa muutosta.

 

Jotta suunnitelmat toteutuvat, täytyy tänään tehdä jotain toisin kuin eilen. Se tarkoittaa, että tänään pitää kokeilla jotain uutta. Ja sitten jaksaa toistaa tämä epämukava uusi huomenna, ja ylihuomenna.

 

Pelkkä visio ja strategia eivät vielä muuta mitään. Arjessa mikään ei muutu, jos yritys listaa kolme uutta tärkeää asiaa, ilman että mitään otetaan pois olemassa olevalta tärkeiden asioiden listalta. Pahimmillaan visio ja strategia esitellään isolle joukolle ihmisiä suurin lupauksin, ilman että ne näkyvät yrityksen päivittäisissä valinnoissa mitenkään.

Vain strategia, joka aidosti vaikuttaa yrityksen prioriteetteihin on oikeasti merkityksellinen. Sanoisin, että ainoastaan silloin, kun strategian perusteella tehdään päätöksiä lopettaa joidenkin asioiden tekeminen, voidaan aidosti puhua strategiasta ja valinnoista.

 

visio = strategia = kulttuuri = johtaminen

 

Kuvaan alla miksi mitään seuraavista: visio, strategia, kulttuuri, ja johtaminen ei voida käsitellä, tai kehittää erillään toisistaan ja miksi nämä ovat yritysten todellisuudessa lopulta yksi ja sama aihe.

Visio

Visio kuvailee tulevaisuuden, jonka yritys haluaa saavuttaa. Se on tavoite, joka parhaimmillaan puhuttelee myös tunteita ja on pelkkää tuloksentekoa suurempi. Hyvä visio tuo työhön merkitystä.

Parhaimmillaan visio ei perustu yksittäiseen ennusteeseen kehityksestä, vaan sen pohjaksi mietitään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, ja skenaarioita (Kati Järven loistava artikkelipari skenaariotyöstä auttaa alkuun). Hyvä visio on myös aidosti jaettu, eli se kuvaa aidosti johtoryhmää laajemman joukon tavoittelemaa tulevaisuutta.

Vision pitäisi siis rakentua skenaarioille ja olla yhdessä luotu tavalla joka varmistaa, että kaikki ovat todella sanoneet näkemyksensä aiheeseen. Mutta jotta voidaan olla varmoja, että visiota rakennettaessa on todella kuultu kaikkia, tulee yrityksessä ihmisten välillä olla täysi luottamus. Luottamus siihen, että jos joku haastaa johdon näkemyksen, hänen mielipiteensä kuunnellaan ja otetaan vakavasti. Luottamus siihen, ettei tästä saa ”ongelmallisen tyypin” mainetta. Ja luottamus siihen, että virheitä voi tapahtua, ja niiden taustat selvitetään reilusti ja niistä pyritään oppimaan, ei rankaisemaan. Luottamusta pitää myös olla siihen, että visio työ on merkityksellistä ja vaikuttaa yrityksen valintoihin, strategiaan.

Strategia

Strategia on suunnitelma siitä, miten yritys kulkee kohti visiotaan. Siinä kuvaillaan valinnat ja prioriteetit joiden yritys uskoo vievän oikeaan suuntaan. Strategian tehtävä on luoda kaikille yhteinen ymmärrys siitä, mikä on yritykselle tärkeää, ja mihin toiminnassa panostetaan.

Parhaimmillaan strategia auttaa asettamaan yrityksen eri hankkeita prioriteettijärjestykseen kullakin ajan hetkellä. Hyvä strategia pohjautuu selkeään visioon. Strategiaa on myös mahdollista rakentaa iteroimalla, eli kokeilujen kautta. Kun strategiaprosessissa on esimerkiksi rakennettu prototyyppejä joiden avulla pyritään validoimaan tehtyjä valintoja, on tuloksena näkemys, joka organisaatiossa on helpompaa ymmärtää. Strategia ei jää vain abstraktiksi, vaan sisältää konkreettisia esimerkkejä valinnoista. Strategian toteutumista seurataan Objectives & Key Results (OKR) -mittaristolla, joka auttaa varmistamaan että yritys priorisoi toiminnassaan strategiaa tukevia projekteja ja hankkeita.

Hyvä strategia ja sen mukaisten prioriteettien asettaminen vaatii vahvaa tiimiä. Kaikkein laadukkain ja kattavin näkemys yrityksen prioriteeteista tulee tiimistä, jossa ihmiset uskaltavat haastaa toisiaan ja olla eri mieltä, mutta samalla kunnioittavat toistensa ammattitaitoa. Tällaisessa tiimissä jokainen jäsen tuntee itsensä, ja ymmärtää sitä kautta missä on vahvoilla, ja millaisissa asioissa ei ole parhaimmillaan. Silloin tiimin jäsenet arvostavat sekä visionäärejä, joiden on helppoa arvioida tulevaa ja nähdä mahdollisuuksia, että riskintunnistajia, jotka varmistavat, ettei mikään yrityksen arvokkaasta perustekemisestä jää uuden tekemisen jalkoihin.  Yrityksen kulttuurin on siis tuettava moniäänisyyttä, ja eri näkökulmien arvostamista.

Kulttuuri

Kulttuuri on se mitä yrityksessä tapahtuu kun kukaan ei ole katsomassa. Kulttuuri rakentuu yrityksen päivittäisistä toimintatavoista, ja siitä miten niihin vastataan. Millaiseen toimintaan yrityksessä kannustetaan? Mistä palkitaan? Millaisiin asioihin puututaan?

Kulttuuria voi muuttaa ja johtaa. Kulttuurin johtaminen tarkoittaa, että yrityksen kaikki toiminta ja prosessit suunnitellaan tukemaan halutun kulttuurin muodostumista: työntekijöiden palkitseminen, yrityksen toimintatavat, asiakkaiden palveleminen – kaikki nämä ilmentävät kulttuuria käytännössä, ja rakentavat jonkinlaista kulttuuria.

Yrityksen kulttuurin on kuitenkin toteuduttava kaikkialla. Jos yritys sanoittaa kulttuurin, mutta ei mitenkään seuraa tai vaadi tämän kulttuurin toteutumista käytännön teoissa, on kyseessä toive. Samoin käy, jos kulttuurin mukaista toimintaa vaaditaan vaan osalta yrityksen työntekijöistä. Silloinkin rakentuu kulttuuri, mutta se tuskin on sama kuin se jonka yritys on sanoittanut. Jotta kulttuuri toteutuu tarvitaan hyvää johtamista.

Johtaminen

Johtaminen tarkoittaa eri ihmisille eri asiaa. Hyvä johtaminen tarkoittaa tässä liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen mahdollistamista tukemalla ihmisten onnistumista työssään. Hyvä johtaja auttaa tiimiään menestymään, eikä usko olevansa yksin paras päättämään kaikesta. Hän tuntee omat vahvuutensa  muttei dominoi niillä, ja tietää millaisissa asioissa tarvitsee enemmän tiiminsä tukea. Hän valitsee ympärilleen tiimin, joka täydentää toisiaan, ja johtajan omaa osaamista. Hän arvostaa ihmisiä, joiden vahvuudet ovat muualla kuin hänen omansa.

Hyvä johtaja huolehtii myös siitä, että tiimin ilmapiiri pysyy rakentavana ja energisenä. Hän suuntaa huomion eteenpäin ja auttaa tiimiä hakemaan ratkaisuja, sen sijaan että se velloisi ympäristön asettamien haasteiden vaikeudessa. Hän fasilitoi keskustelua sellaiseen suuntaan, että tiimi voi yhdessä asettaa selkeän fokuksen, jolla johtaa tiimin ja yrityksen toimintaa.

Viime aikoina on puhuttu paljon siitä minkä verran yrityksissä tarvitaan johtajia? Jos tiimit toimivat itseohjautuvasti, tarvitaanko joku nimellinen johtaja? Useissa itseohjautuvissa organisaatioissa tiimit ovat isoja, mutta kyllä niissäkin usein on joitakuita johtajaksi nimettyjä. Näiden johtajien toiminta on enemmän tiimin itseohjautuvuutta tukevaa, kuin perinteistä omilla päätöksillä johtamista. Valmentava ja tiimiä tukeva johtaminen onkin yksi tärkeä osa yrityksen suunnan asetantaa ja toiminnan ohjaamista. Valmentava ja tiimiään tukeva johtaja varmistaa, että jokainen tiimiläinen voi, uskaltaa, ja haluaa tukea yritystä koko osaamisellaan ja ammattitaidollaan.

Visio = strategia = kulttuuri = johtaminen

Visiota, strategiaa, kulttuuria ja johtamista on totuttu katsomaan toisistaan erillisinä asioina. Kuitenkin yrityksen arjessa ne kietoutuvat toisiinsa ja rakentavat yhdessä onnistumisen edellytykset. Ilman selkeää suuntaa, johon on yhdessä sitouduttu, on vaikeaa onnistua. Toisaalta tällaista suuntaa ei voida asettaa, jollei yrityksessä vallitse suuntaa tukeva kulttuuri, joka rakentuu hyvälle johtamiselle.

Suurin osa yrityksistä tunnistaa miksi yrityksissä tarvitaan suunta, ja johtamista. Jos yritys haluaa toimia erityisen hyvin, ovat ratkaisut enenevissä määrin systeemisiä, eivätkä toisistaan irrallisia. Hyväkään visio ja sen toteuttamiseen suunniteltu strategia, ei ole arvokas, jolle yrityksellä ole kykyä toteuttaa sitä. Toisaalta yksin kulttuuri ja johtaminen eivät synnytä yritykselle sen kaipaamaa suuntaa, tai auta tekemään valintoja, jollei visiota ole selvästi kommunikoitu ja valintoja tehty. Yrityksen onnistuminen vaatii, että nämä kaikki palaset toimivat yhteen.

Kun epävarmuus ympärillämme kasvaa, on yhä tärkeämpää että yrityksellä on resilienssiä, joka rakentuu yrityksen systeemisen joustavuuden varaan.

Liisa Holma profiilikuva

Liisa Holma

Un/known

CEO

Autan johtajia muovaamaan ja luomaan strategioita, jotka tarjoavat organisaatiolle selkeän ja innostavan suunnan. Ongelmanratkaisu on osaamiseni ydintä. Olen työskennellyt strategiarooleissa ja johtanut muutoshankkeita niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Minulla on myös kokemusta johtoryhmä- ja hallitustyöstä. Työssäni yhdistelen perinteisiä strategia- ja analyysityökaluja uuteen johtamisosaamiseen ja ihmiskeskeisiin työtapoihin. Näkemykseni mukaan onnistumiseen tarvitaan hyvän suunnitelman ja innostavan tavoitteen lisäksi yhteinen selkeys sekä toimiva kulttuuri. Kirjoitan kirjaa B2B-asiakaskokemuksesta yhdessä neljän muun alan asiantuntijan kanssa. Alma Talent julkaisee kirjan maaliskuussa 2021.

Lisää vaikuttajalta Liisa Holma


Lisää kategoriasta Johtaminen