Bonfire.fi

Vaikuttavuuden arvottaminen – yritysvastuun uusin työkalu kyseenalaistaa käsityksemme arvonluonnista

Vaikutusten arvottaminen Ulla Heinonen Gaia Consulting

Ennen sidosryhmille riitti, että yritykset selvittivät toimintansa synnyttämiä ympäristövaikutuksia niistä raportoimalla. Hiljalleen keskustelu kääntyi hiili- ja vesijalanjäljen ohella liiketoiminnan sosiaalisiin vaikutuksiin. Viime aikoina edellä kuvattuja vaikutuksia tarkastelevan haittakeskeisen yritysvastuupohdinnan rinnalle keskusteluun ovat nousseet arvonluonti sekä yhteiskunnallisten hyötyjen  tunnistaminen ja niiden arvottaminen.

Puhutaan yrityksen kädenjäljestä, jolla kuvataan yrityksen palveluiden ja tuotteiden vaikutuksia sen asiakkaisiin ja edelleen ympäröivään yhteiskuntaan. Jalanjälkeä kutistetaan, kädenjälkeä taas halutaan kasvattaa.

Nyt keskustelu käy kuumimpana eri vaikutusten arvottamisesta (impact valuation) ja rahallistamisesta (monetarization). Näissä on kyse yritystoiminnan taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristövaikutusten määrittämisestä ja erilaisten vaikutusten yhteismitallistamisesta. Tuloksena syntyy käsitys yrityksen vaikuttavuudesta ja yhteiskunnallisesta merkityksestä, lopulta jopa globaalille tasolle vietynä.

Mutta mitä lisäarvoa arvottaminen antaa yrityksille? Miten tätä arviointia sitten tulisi tehdä ja miten tarkastelua kannattaa rajata?

Vaikuttavuutensa arvottamisella yritys perustelee paikkansa yhteiskunnassa

Menestyvillä yrityksillä on oltava yhä enemmän ymmärrystä lisäarvon luomisesta. Siitä, miten ne tuottavat hyötyä sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle ja miten ne voivat arvonluonnillaan parantaa kilpailukykyään. Tämä on myös ainoa keino säilyttää toimilupan, toimia strategisesti vastuullisesti ja tarjota vahvempaa asiakaskokemusta tässä muuttuvassa maailmassamme.

Arvonmuodostus näkyy yrityksen tilinpäätösasiakirjoissa vain osittain. Arvottamatta jäävät usein sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset. Näilläkin on merkitystä asiakkaille ja yhteiskunnalle ja niiden kautta syntyvä kasvu voi näkyä tulevissa tilinpäätöksissä rahassa mitattavana menestyksenä.

Parhaimmillaan yrityksen vaikuttavuuden arvottaminen ohjaa strategiaa ja liiketoiminnan kehitystä, nostaen näin esille sekä positiivisia että negatiivisia vaikutuksia ja paljastamalla toiminnan kokonaisarvon.

Negatiiviset vaikutukset linkittyvät usein prosessien tehokkuuteen, joten niitä tarkastelemalla voidaan parantaa yrityksen kilpailukykyä. Positiivisten arvojen määrittäminen taas tukee liiketoiminnan kehitystä ja antaa mahdollisuuden parantaa asiakastyytyväisyyttä sekä perustelee yrityksen yleistä, yhteiskunnallista toimilupaa.

Arvottamisen avaimet – mistä aloittaa ja miksi

Arvottaminen tulisi aloittaa pohtimalla sen vaikuttavuutta ja tärkeyttä yrityksen strategialle ja liiketoiminnalle. Miksi arvottamista halutaan tehdä? Luoko arvottaminen pohjaa strategisille linjauksille, uusille innovaatioille, prosessien fiksaamisella tai tuote- ja palvelukehittämiselle? Vai onko tarkoituksena sittenkin parantaa yrityksen toimilupaa ja viestintää?

Syitä, perusteluja, käyttötarkoituksia ja kannustimia on monia ja ne ohjaavat arvottamisen toteuttamista.

Mahdollisuudet ovat hyvin laajat, mutta kaikkea ei voi kuitenkaan kerralla saavuttaa. Tämän vuoksi kannattaa ensin lähteä maltillisesti liikkeelle ja tutkiskella olennaisuusarvioinnin kautta yritykselle tärkeimpiä teemoja ja päättää, mihin paneudutaan ensin. Jatkossa tarkastelua kannattaa laajentaa uusiin teemoihin tai sitten sukeltaa pohdinnoissa kunnolla pinnan alle ja syventää analyysia.

Kun teemat on valittu, määritetään niiden arvonluontiketjut ja lasketaan sekä analysoidaan arvot. Nyt ovat yrityksen kannalta kaikkein tärkeimpien teemojen arvot selvillä. Mitäs sitten?

Arvottaminen luo enemmän lisäarvoa sidosryhmille

Vaikuttavuuden arvioinnin pihvi tulee tässä. Arvottaminen näyttää sen, mistä sidosryhmien kannalta suurimmat negatiiviset ja positiiviset arvot löytyvät. Arvojen analysointi siis kertoo, mihin jatkossa kannattaa laittaa paukkuja, jotta tekemisellä saadaan enemmän lisäarvoa sidosryhmille. Arvottamisen tulisikin antaa ohjata liiketoiminnan kehitystä ja arvot linkittää liiketoiminnan kehityksen prosesseihin ja työkaluihin.

Arvonluonnin maksimoimiseksi myös eri sidosryhmät, erityisesti asiakkaat, tulisi vahvasti osallistaa yhteiskehityksen kautta (co-creation) arvon mittaamiseen ja lisäarvon luontiin. Turhan usein liiketoimintaa kehitetään ilman asiakasta ja vain arvuutellaan, mikä asiakkaalle olisi tärkeää.

Arvottaminen antaa eväät toiminnan parantamiselle ja tukevan pohjan asiakkaan lisäarvon löytämiselle.

Ulla Heinonen

Ulla Heinonen

Confederation of Finnish Industries (EK)

Director, Green Growth

Lisää vaikuttajalta Ulla Heinonen


Lisää kategoriasta Johtaminen