Bonfire.fi

Tekoälyn etiikan on palveltava ihmistä

Meeri Haataja

Tämä artikkeli on kirjoitettu Helsingissä 26.-27.2. järjestetyn ihmisoikeuksiin, demokratiaan ja lainsäädäntöön keskittyneen tekoälykonferenssin* tunnelmissa. Olen huolissani siitä, kuinka etäällä tekoälyn innovaatiota ja etiikkaa koskevat keskustelumme ovat vielä toisistaan. Tarvitsemme yhteisen suunnan löytääksemme edellytykset viedä eteenpäin ihmiskeskeistä tekoälyn kehitystä Euroopassa ja sen ulkopuolella.

Viimeisen vuoden aikana olen ollut mukana monissa aloitteissa, joissa on linjattu tekoälyn eettisiä periaatteita. Edistyminen on ollut nopeaa. Meillä Suomessa jo yli 65 organisaatiota on sitoutunut tekoälyn eettiseen hyödyntämiseen. Koen tämän tärkeänä, koska periaatteita koskevan keskustelun kautta rakennamme jaettua näkemystä teknologian kehityksessä vaalittavista arvoistamme, määritämme yhteisen kielen ja sitoutamme eri osapuolia toimimaan niiden mukaisesti.

Määritämme eettisiä periaatteita, koska tekoälyn etiikka on ennen kaikkea meille tärkeiden arvojen turvaamista tekoälyn kehityksessä ja käyttöönotossa.

Euroopalla on suhteellisen selkeästi määritellyt ja yleisesti hyväksytyt ydinarvot. Tekoälyn sääntelyllä pyritään luomaan pelisääntöjä, jotka varmistavat näiden arvojen toteutumisen yhteiskunnassa, jossa auktoriteetti ja valta on kasvavassa määrin sulautunut algoritmisiin järjestelmiin ja automatisoituun päätöksentekoon. Nämä järjestelmät vaikuttavat jo nyt ajatuksiimme, tunteisiimme ja valintoihimme – sekä yhä enemmän myös meille tarjottaviin mahdollisuuksiin, etuoikeuksiin ja meihin kohdistuviin rangaistuksiin. Olemme tottuneet arviomaan ja sopimaan arvoista ihmisten kanssa asioidessamme. Nyt tarvitsemme uusia keinoja päästäksemme yhteisymmärrykseen siitä, millaisten arvojen pohjalle teknologinen päätöksentekoinfrastruktuuri tulee rakentaa, ja arvioidaksemme niihin jo sitoutuneita arvovalintoja.

Polttavin kysymys onkin: Kuinka turvaamme sen, että ihmisillä, niin yksilöinä kuin osana demokraattista yhteiskuntaakin, on yhä sananvaltaa siihen, kuinka uuden teknologian käyttö sopii yhteen tärkeinä pitämiemme arvojen kanssa?

Minua huolestuttaa kasvavasti eräs tekoälyn etiikkaa koskevan keskustelumme ominaispiirre; sanomme tähtäävämme tekoälyn ihmiskeskeiseen käyttöön, mutta jätämme samalla ihmiset keskustelupöytiemme ulkopuolelle – sekä puheissa että käytännössä. Eettinen keskustelu on asiantuntijavetoista, ja säätely näyttäytyy helposti keinona lisätä yrityksille sääntöjä ja rajoituksia, kun niiden pitäisi ennen kaikkea lisätä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia suhteessa tekoälyn käyttöön arjessa ja yhteiskunnassa. Uskon, että tämän ymmärtäminen nousee avainkysymykseksi, kun tekoälysääntelyä tuodaan käytäntöön.

Tekoälyn sääntelyllä on turvattava ihmisten oikeus ymmärtää, kuinka tekoälyä käytetään tavoilla, jotka merkittävissä määrin vaikuttavat heidän ajatuksiin, tunteisiin, valintohin ja mahdollisuuksiin, sekä oikeus haastaa tekoälyn tekemät automaattiset päätökset.

Tämän ajattelutavan muutoksen vaikutukset tulevat olemaan valtavat – luomme sillä sekä yhteisen tavoitteen että kielen koko tekoälyalalle. Tällöin vastuullisuus ei ole vain yksi pakollinen periaate vaan perustavanlaatuinen pohja toiminnalle; periaatteet konkretisoituvat palveluna asiakasrajapinnassa. Kansainväliset tekoälyn etiikkaa edistävät organisaatiot, esimerkiksi YK tai Euroopan neuvosto, voivat luoda ja jakaa käytäntöjä siihen, kuinka varmistamme ihmisille tarvittavan osaamisen ja riittävän tiedon, ja kuinka sääntely ja yhteiset käytännöt voivat tätä tukea.

Uskon vahvasti, että olemme astumassa aikaan, jossa vastuulliset organisaatiot haastavat vanhentuneet mallit avoimuudella. Läpinäkyvyydestä tulee monille aloille, mm. julkinen sektori, koulutus, terveydenhuolto, luotettavuuden symboli. Läpinäkyvyys mahdollistaa sen, että luotetut kolmannet osapuolet pystyvät arvioimaan ja neuvomaan organisaatiota, jotka haluavat kehittää tekoälyinnovaatioita vastuullisesti. Läpinäkyvyys mahdollistaa myös median, kansalaisjärjestöjen ja itsenäisten asiantuntijoiden tärkeän roolin palveluiden arvioinnissa. Tämä kaikki on toteutettava tavalla, joka mahdollistaa yritysten edellytykset suojella immateriaalioikeuksiaan myös jatkossa.

Läpinäkyvyys on merkki vastuullisuudesta, ja väline teknologioiden arvopohjan ja luotettavuuden arvioinnille.

On tullut aika, jolloin meidän tulee ottaa askelia eettisten periaatteiden toimeenpanemiseksi. Tekoälyn etiikka ja innovaatiot ovat mielikuvissamme ja keskusteluissamme usein hyvin etäällä toisistaan. Uskon, että asettamalla yhteiseksi kiintopisteeksemme ihmisten toimijuuden varmistamisen syntyy uusi ja vaikuttava pohja vastuulliselle innovaatiolle; edellytykset edistää yhteiskuntaa, jossa kilpailukyky ja etiikka kulkevat käsi kädessä. Suomella on tässä ainutlaatuinen mahdollisuus, jota emme saa hukata.

*Governing the Game Changer – Impacts of Artificial Intelligence Development on Human rights, Democracy and the Rule of Law, 26.-27.2., Helsinki

Meeri Haataja

Meeri Haataja

Saidot

CEO, Co-Founder

Lisää vaikuttajalta Meeri Haataja


Lisää kategoriasta Teknologia