Bonfire.fi

Take-make-waste-forget on historiaa – kiertotalous mullistaa liiketoimintamalleja

Kiertotalous mullistaa liiketoimintamalleja yhä kiihtyvällä tahdilla. Kun vanhat lineaariset mallit kyseenalaistetaan, on toimijoiden ymmärrettävä rooliinsa arvoketjussa ja etsittävä paikkansa uudelleen. Se voi tarkoittaa esimerkiksi monipuolisempaa roolia tai kokonaan uusia mahdollisuuksia erilaisten asiakkaiden kanssa. Mitä enemmän saamme vähemmästä aikaan, sitä kestävämpi ja vahvempi yhteiskuntamme on.

Kiertotalouden laajamittainen lisääminen on edellytys sille, että onnistumme saavuttamaan hiilineutraaliuuden. Tämän hetkiset lineaariset liiketoimintamallit eivät ole kestäviä ja hukkaamme suurimman osan arvokkaista raaka-ainesta arvoketjun aikana jätteenä tai savuna ilmaan. Kärsijänä on myös biodiversiteetti, mikäli maa-alaa vaaditaan lisää alkutuotantoon tai hajapäästöt heikentävät vesistöjen tilaa.

Materiaalin hyödyntämiseen pohjautuvissa take-make-waste-forget malleissa raaka-aineista valmistetaan tuote tai palvelun vaatima hyödyke, joka muuttuu jätteeksi käytöstä poiston jälkeen. Suunnittelu on monesti tehty vain ensimmäistä käyttöä varten. Pelkkä kierrätettävyys ei riitä, jos halutaan varmistaa jalostusarvon säilyminen. Kaikki jalostaminen on energiaintensiivistä ja aiheuttaa sivuvirtoja, jätteitä ja tähteitä. Jokaisessa arvoketjun kohdassa hukkaamme usein materiaalia, arvoa ja energiaa. Ja mitä kalliimmaksi energia, tila, jätteiden käsittely ja työvoima käyvät, sitä suurempi kustannus syntyy tästä hukasta.

Kiertotalous on kokonaistaloudellisin tapa toimia ja tähtää resurssien mahdollisimman kestävään käyttöön ja arvon säilyttämiseen kierron jokaisessa vaiheessa. Tavoitteena on siis pitkittää, hidastaa ja sulkea tuotteiden, komponenttien ja materiaalien elinkaaria, jotta niihin sidottu arvo pysyy käytössämme mahdollisimman pitkään. Kiertotaloudessa tuotteet ja hyödykkeet suunnitellaan materiaalipiheiksi, palautettaviksi, kierrätettäviksi, uudelleenkäytettäviksi ja purettaviksi alusta alkaen. Se tuottaa aidosti arvokkaita raaka-aineita kierrätysmateriaalien käyttäjille.

Kiertävä toimitusketju haastaa arvovuodon

”Kiertävä toimitusketju” pistää liiketoimintamallimme ja prosessimme uusiksi ja herättää kysymään: Miten voisimme valmistaa tuotteita kierrätetystä materiaalista ja hyvin vähäisellä raaka-ainemäärällä? Kiertävässä toimitusketjussa selvitetään esimerkiksi löytyisivätkö raaka-aineemme toisen yrityksen tuotannon tähteestä. Lisäksi pohditaan miten hävikkiä voidaan pienentää ja sivuvirtoja hyödyntää. Tavoitteena on myös löytää ratkaisuja tuotteen tai materiaalin käyttöikään sekä selvittää millaisia vaikutuksia koko elinkaaren aikana syntyy. Elinkaaren loppupäässä selvitetään, onko uudelleenkäyttö mahdollista tai tuotteen korjaaminen taloudellisesti kannattavaa. Tuotteen tai materiaalin osat voidaan joko kokonaan tai osin kierrättää ja ottaa talteen. Pohdittavana on lisäksi voiko tuotetta palvelullistaa. Kaikki nämä toimenpiteet tähtäävät arvovuodon estämiseen.

Kiertotalous avaa uusia mahdollisuuksia

Miksi olemassa olevat hyvin toimivat liiketoimintamallit kannattaa arvioida uudelleen ja miten kiertotaloudella saadaan enemmän viivan alle?

Kiertotalouden konsepti avaa mahdollisuuden kehittää uutta liiketoimintaa, parantaa operatiivista tehokkuutta ja kannattavuutta. Uusi raaka-aine saattaa osoittautua edullisemmaksi, jätemaksut ja logistiikkakulut pienentyä tai arvo siirtyä johonkin uuteen arvoketjuun. Uutta liiketoimintaa saattaa löytyä palveluliiketoiminnasta, varaosamyynnistä, huollosta, jälleenmyynnistä tai palvelullistamisesta. Jokaisen yrityksen onkin hyvä miettiä kiertotalouden mahdollisuuksia avoimin silmin ja etsiä liiketoimintamalli, joka tukee arvonluontia parhaiten. Se vaatii pureutumista materiaalin ja tuotteen pohjimmaiseen arvoon, yrityksen rooliin arvoketjussa sekä liiketoimintamallin ja tuotesuunnittelun muokkaamiseen näiden mukaisesti.

Ulla Heinonen

Ulla Heinonen

Confederation of Finnish Industries (EK)

Director, Green Growth

Lisää vaikuttajalta Ulla Heinonen


Lisää kategoriasta Kestävä kehitys