Bonfire.fi

Luottamus tuo tulosta

Ossi Aura

Luottamus on työelämän keskeinen tukipilari, joka kumpuaa organisaation arvoista ja johdon oikeudenmukaisesta työstä. Luottamus on Työelämä-2020 hankkeen tämän vuoden tärkein teema – tunnisteena #luottamuspääoma.

Oma lähtökohtani luottamukseen – niin kuin kaikkiin muihinkin työelämän ilmiöihin – on sen yhteys liiketoiminnan tuloksellisuuteen. Viime syksynä bloggasin aiheesta otsikolla ”Luottamus on tärkeää – mutta vain tulosten takia” Tuolloin esitin tutkimuslöydöksen, jonka mukaan luottamuksen kasvu heijastui positiivisesti henkilöstötuottavuuden kasvuun. Nyt tuosta seurannasta on lisää faktaa.

Henkilöstötuottavuuden johtaminen Arjessa 2015-2017

Viime viikolla julkaistiin allekirjoittaneen, Guy Ahosen ja Tomi Hussin tutkimus henkilöstötuottavuuden johtamisesta Arjessassa. Julkaisussa käymme läpi kolmen vuoden ajalta johtamiseen, henkilöstötuottavuuteen ja talouslukujen muutokset – ja muutosten syyt.

Tutkimuksemme tiedot kerättiin osana yrityksen normaalia toimintaa – johto, esimiehet ja henkilöstö teki työtään ja me tutkijat keräsimme datan.  Käytössämme oli yhtiö- ja kustannuspaikkakohtaiset tuloslaskelmat, sekä asiakaspalaute- ja henkilöstötutkimuksen tulokset. Analyysissa käytimme vuosittain 47-68 kustannuspaikan tunnuslukuja. Raportti löytyy kotisivultani.

Luottamus on johtamisen ketjun perusta

Luottamus yrityksen johtoon on henkilöstön kokemus johtajista ja johtamisesta. Arjessassa luottamus heijastui vahvasti esimiestyön laatuun – mitä vahvempi luottamus työyhteisössä oli, sitä paremmaksi koettiin esimiestyö. Hyvä johtaminen kannattelee esimiehiä ja tukee osaltaan heidän johtajuuttaan.

Analyysin mukaan hyvä organisointi tukee eritoten ihmisten motivaatiota ja oman työn hallintaa – esimies luo edellytykset merkitykselle työlle.

Johtajuus tukee henkilöstötuottavuutta

Kaikissa tekemissäni analyyseissa on löytynyt positiivinen yhteys esimiestyön tason ja henkilöstötuottavuusindeksin (HTI) välille, niin myös Arjessassa. Analyysin mukaan tärkeimmäksi henkilöstötuottavuutta tukevaksi esimiestyön osa-alueeksi nousi esimiehen kyky työn organisoinnissa. Ihan esimiestyön perustehtävä, joka korostuu vaativan sosiaalityön alalla.

Henkilöstötuottavuuden taso ratkaisee tuloksen!

Johtamisen ketjun viimeinen askel oli Arjessa mielenkiintoinen – henkilöstötuottavuuden taso ratkaisee taloudellisen tuloksen tason. Tutkimuksessamme tuloksellisuutta kuvaava henkilöstötuottavuusarvo HTA, joka lasketaan henkilöstökulujen ja käyttökatteen summana henkilöstökuluista.

Henkilöstötuottavuusindeksin tasoluokat jakaantuvat HTA:n kannalta kahteen luokkaan; kahdessa alimmassa HTI-luokassa HTA oli 120 %:n tasoa, joka vastaa käyttökateprosentissa 12 %:n tasoa. Vastaavasti kahdessa ylimmässä HTI-luokassa HTA oli 134-139 %:n tasoa, joka vastaa käyttökateprosentissa 18 %:n tasoa.

Huikea kehityskaari vaativalla sosiaalialalla

Analyysimme perusteella Arjessa on osoittanut hyvän johtamisen merkityksen toiminnan tuloksellisuuteen. Toimitusjohtaja Pasi Kohtalan kuvaa tätä arvopohjaa tutkimusraportin esipuheessa: ”Keskeisenä ajatuksenamme on ollut ajatus siitä, että jokaisella työntekijällä on oikeus hyvään työyhteisöön ja välittävään esimieheen. Samalla jokaisella on velvollisuus ja vastuullisuus, vastavuoroisuus huolehtia omasta työyhteisöstä ja työkavereista.”

Hyvä toiminnallinen ja taloudellinen tulos on hyvän johtamisen ja vastuuseen sitoutuneen henkilöstön yhteispelin tulos. Työtä sosiaalialalla tehdään ihminen ihmiselle, jolloin henkilöstötuottavuuden eri elementit korostuvat – ammattitaito, motivaatio ja työn sujuvuus luovat merkityksellisyyttä ja sitoutumista.

Ossi Aura

Ossi Aura

Tutkija, PhD

Henkilöstötuottavuuden kehittäjä

Lisää vaikuttajalta Ossi Aura


Lisää kategoriasta Johtaminen