Bonfire.fi

Arvot – tie henkilöstön hyvinvointiin tai burnoutiin

Arvot. Nuo päässämme kummittelevat ja kanssamme vuoropuhelua käyvät kummajaiset. Meillä jokaisella on omat arvomme. Myönsimme tai emme. Useimmilla meistä on myös vahvat mielipiteet omista ja erityisesti toistemme arvoista.

Oletko ikinä pysähtynyt pohtimaan ja tutkimaan arvojesi vaikutusta omaan hyvinvointiisi?

Peräänkuulutamme sekä poliittisilta päättäjiltä että yrityksiltä arvojen mukaista toimintaa. Jopa YLEn vaalikoneessa on kysymys ”perinteisistä” arvoista keväällä 2019. Uskon, että jokainen meistä on myös todistanut oman organisaation tai lähipiirin arvoj(h)umppaa. Arvojumpassa usein yrityksen johto pyrkii palauttamaan henkilöstön luottamuksen ja uskon yrityksen johtoon, tai heidän edustamiin arvoihin. Valitettavan usein nämä jäävät vain päälle liimatuiksi laastareiksi, jotka ensimmäisen vastoinkäymisen edessä repäistään nopeasti ja kivuttomasti pois. Laastari on näissä tapauksissa haavan tulehtumisen este, kun arvojen pitäisi olla aidosti yrityksen verenkiertoa voimistavaa ja kiihdyttävää.

Arvoilla, varsinkin sisäisillä, on myös merkittävä vaikutus sekä uupumiseen että positiiviseen työn imuun eli henkiseen hyvinvointiisi. Ulkoiset – myös työpaikkasi – arvot vaikuttavat samalla tavoin. Tämän blogin inspiraationa on tutkimus, jonka kohteena olivat poliisien arvot ja niiden vaikutus hyvinvointiin sekä burnoutiin (linkki lopussa).

Arvoista ja työn merkityksellisyydestä

Arvot ovat syvälle juurtuneita taipumuksia ja motivaatiotekijöitä, jotka ohjaavat ja selittävät asenteitamme, moraaliamme ja käyttäytymistämme. Arvot vaikuttavat siihen kuinka arvioimme omaa ja toisten käyttäytymistä. Työn merkittävin arvo meille on perinteisesti ollut tuoda taloudellista turvallisuutta. Tällä hetkellä keskustellaan enemmän ja enemmän myös työn merkityksellisyyden suhteesta työn mielekkyyteen, viihtyvyyteen sekä inhimillisyyden kasvuun. Onko seuraavaksi alkamassa inhimillisyyden aikakausi, kuten Work Goes Happy 2019 -tapahtumassakin puhuttiin tällä viikolla?

Meillä on siis sekä lähes muuttumattomat henkilökohtaiset että työarvot. Uupumustilanteita selittää usein näiden kahden välinen ristiriita. Työarvot kuvaavat sitä, mikä meille on tärkeää työntekijöinä ja mitä haluamme saavuttaa töissä. Perinteinen arvotutkimus ei ole juurikaan koskettanut työarvoja, vaan keskittynyt nimenomaan henkilökohtaisiin arvoihimme ja niiden vaikutukseen maailmankuvaamme. Arvojen tutkimiseen on useita keinoja, joista tässä tutkimuksessa käytettiin Superin Work Values Inventorya.

Työarvot voidaan kuvata sisäisinä (mitä etsin työltäni; kukoistaminen, arvostus, mahdollisuus kehittyä) ja ulkoisina (työn lopputulokset; palkka, asema, työpaikan pysyvyys). Työarvot kuvastavat siis tavoitteitamme sekä työn sisällön että sen lopputulosten suhteen. Jokaisella meistä on prioriteettimme eri arvojen kesken. Työarvot ovat suhteellisen pysyviä, mutta niihin vaikuttavat työympäristö, kokemus, koulutus ja muut vastaavat tekijät. Työarvot vaikuttavat motivaatioon usein sekä ulkoisesti että sisäisesti. Jokaisen henkilön arvot vaativat siis hyvin erilaisia vuorovaikutus- ja johtamiskäytäntöjä luodakseen hyvinvointia. Tämä alleviivaa entisestään valmentavan ja palvelevan johtajuuden tärkeyttä.

Arvoista työhyvinvointia ja -tyytyväisyyttä

Poliisien työ itsessään on hyvin stressaavaa sekä fyysisesti että henkisesti. Poliiseista edelleen enemmistö on miehiä. Miehillä korostuvat yleensä ulkoiset työarvot enemmän kuin sisäiset. Näin ollen, ulkoiset työarvot korostuivat tässä tutkimuksessa, koska miehiä oli tutkituista 80 %.

Työarvoilla on merkittävä suhde työn tehokkuuteen ja työtyytyväisyyteen. Työarvot vaikuttavat työn voimavaroihin ja vaatimuksiin eli henkilön hyvinvointiin. Toistensa kanssa korreloivat burnout ja työn imu ovat osa voimarojen ja vaatimusten tasapainoa. Tasapainotila johtaa positiiviseen työn imun kierteeseen kun taas työn vaatimusten ylittäessä reilusti henkilön voimavarat on edessä yleensä uupuminen.

Työn imu on positiivinen mielentila, jota kuvastaa työn energisoiva luonne, ylpeys ja inspiraation saaminen omasta työstään sekä kyky syvään keskittymiseen. Lisäksi henkilöt, jotka kokevat työn imua ovat itsenäisiä, heillä on terve itseluottamus ja he uskovat omiin kykyihinsä. Työn imu johtaa myös oman roolin ulkopuoliseen työkaverin auttamiseen ja työtehtävien oma-aloitteiseen tekemiseen. Henkilön sisäiset työarvot heijastuivat positiivisesti työn imuun. Johtamalla sisäisiä arvoja voidaan edesauttaa organisaation vuorovaikutusta ja tiimien yhteistyötä.

Sisäisistä arvoista erityisesti kolme – luovuus, haasteellisuus ja vaihtelevuus –  vaikuttivat positiivisesti työn imuun ja negatiivisesti burnoutiin. Tutkimuksen ulkopuolelta voidaankin todeta, että työn tuunaamisella voi olla hyvin merkittävä vaikutus työn imuun kun henkilön yllä mainitut kolme sisäistä arvoa korostuvat. Keskittymällä oman työn vaihtelevuuteen sekä haasteellisuuden lisäämisen omaa luovuuttaan käyttämällä on taikaresepti oman hyvinvoinnin ja tyytyväisyyden lisäämisen. On huomioitavaa, että sisäiset arvot vaikuttavat hyvin herkästi sekä burnoutiin että työhyvinvointiin.

Arvojen vaikutus uupumukseen

Aiemmista tutkimusta tiedetään, että työn luonteen vuoksi poliiseilla on merkittävä riski uupumukseen tai jopa burnoutiin. Burnoutin aiheuttaa useimmiten uupumus sekä alhainen työn imun taso (engl. disengagement). Lisäksi tiedetään, että henkilöiden henkilökohtaiset usein muuttumattomat arvot vaikuttavat uupumusriskiin. Työarvojen suhdetta uupumukseen ei ole kuitenkaan tutkittu laajasti.

Henkilöillä, jotka painottavat ulkoisia työarvoja, on suurempi riski uupumukseen. Enemmistö tutkimuksen kohteena olleista poliiseista koki uupumusta. Sisäisten työarvojen kohdalla tilanne on luonnollisesti päinvastoin. Uupumus vaikuttaa myös ihmisen kognitiokykyihin (esim. muisti, oppiminen, tms), jonka seurauksena henkilön stressin sietokyky ja resilienssi muutoksiin alentuu. On hyvä muistaa, että työ itsessään harvoin uuvuttaa. On tiedossa, että joskus työtehtävien vaihtaminen tai lisääminen voi vaikuttaa energisoivasti. Vastaava lopputulos on havaittu olevan vapaaehtoistyöllä useissa tutkimuksissa. Työ itsessään lisää hyvinvointia. Uupumuksen syyt ovat usein arvoristiriidoissa (henkilökohtaiset vs. työpaikan arvot), huonossa johtamisessa tai organisaation rakenteissa. Tai vaihtoehtoisesti ihminen kokee epäonnistuneensa, koska hän vertaa menestystään painottamiinsa ulkoisiin arvoihin.

Poliisien arvoista hyvinvointia

Ensiksi on hyvä todeta, että tutkimuksessa poliiseilla oli suuria vaihteluita työn imun ja burnoutin välillä. Tutkimuksen tulokset osoittivat kuitenkin, että:

  1. Poliisien ensisijaiset työarvot olivat: kontrolli, työpaikan pysyvyys, työtoverit, saavutukset
  2. Burnout taasen korreloi negatiivisesti sisäisten työarvojen luovuuden, haasteellisuuden ja vaihtelevuuden kanssa.
  3. Työn imu korreloi positiivisesti sisäisten työarvojen luovuuden, vaihtelevuuden, altruismin, haasteellisuuden ja saavutusten kanssa sekä ulkoisten työarvojen arvovallan ja työtovereiden kanssa
  4. Poliisien välillä oli huomattavia eroja uupumuksen tasojen ja työn imun suhteessa sisäisiin työarvoihin, kuten vaihtelevuuteen, haasteellisuuteen ja luovuuteen (suuret vaikutukset) sekä altruismin ja arvovallan (kohtalaiset vaikutukset) välillä.

Tutkimus osoittaa, että on tärkeää tunnistaa sekä omat että oman organisaation sisäiset ja ulkoiset työarvot. Nämä vaikuttavat henkilöiden väliseen vuorovaikutukseen, johtamiskäytäntöihin sekä ylipäätään johtajuuteen organisaatioissa. Mitä läpinäkyvämpiä meille tärkeät arvot organisaatiossamme ovat toisillemme, sitä helpompaa meidän on kohdata toisemme päivittäin sekä kehittää omaa hyvinvointiamme. Ja tietysti välttyä uupumukselta ja lopulta burnoutista. Pitämällä huolta sisäisten arvojemme mukaisesta työelämästä pidämme huolta itsestämme ja toisistamme.

 

 

 

Inspiraation lähteet:

Work Values of Police Officers and Their Relationship With Job Burnout and Work Engagement

Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being.

Teemu Jantti

Teemu Jäntti

Emooter

Co-Founder, Biz Development

Ihmisten ja työyhteisöjen työhyvinvoinnista innostunut yrittäjä. Lisää työn imua ja merkityksellisyyttä työelämään.

Lisää vaikuttajalta Teemu Jäntti


Lisää kategoriasta Työhyvinvointi